Egyéb információk

Impresszum

Név: Dr. Kiszely-Galsi Anikó e.v.
Adószám: 56647541-1-33
Telefon: +36308949458
E-mail: info@kgacoaching.hu

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Adatkezelési tájékoztató") dr. Kiszely-Galsi Anikó (a továbbiakban: "Adatkezelő") https://kgacoaching.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: "Honlap") keresztül megvalósuló - akár a Honlap meglátogatásával, vagy az oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos - adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be.

· Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: dr. Kiszely-Galsi Anikó e.v.

Adatkezelő nyilvántartási száma: 56647541

Adatkezelő adószáma: 56647541-1-33

Adatkezelő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Boróka köz 2/A.

Adatkezelő képviselője: dr. Kiszely-Galsi Anikó

Képviselő elérhetősége: +36308949458

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

· Fogalmak

Jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szólóaz Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: "GDPR" vagy "Rendelet") 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.")3. § értelmező rendelkezéseivel.

· Adatkezelés általános szabályai

· Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés összhangban van és megfelel az irányadó Európai Uniós és hazai adatvédelmi jogszabályokban, valamint a hatályos hazai ágazati jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, így különösen:

 • GDPR
 • Infotv.

· Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő az adatkezelését úgy határozza meg, illetve azt úgy alakítja ki, hogy az a GDPR-ban rögzített alapelveknek - jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint integritás és bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvének - maradéktalanul megfeleljen.

Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa felvett, gyűjtött, tárolt (kezelt) személyes adatokat kizárólag jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontban előre meghatározott és ismertetett, egyértelmű és jogszerű célokból, a meghatározott jogalapra tekintettel, a feltűntetett ideig kezeli. Az érintettek így az egyes adatkezelési tevékenységekről részletesen az említett pontban olvashatnak, tájékozódhatnak.

· Adatkezelés jogalapjai általánosságban

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja jellemzően az érintett hozzájárulása, esetlegesen az érintettel kötött szerződés teljesítése, annak előkészítése, kivételes esetben jogszabályi előíráson alapuló kötelező adatkezelés. Az alábbi felsorolás csupán röviden összegzi az egyes adatkezelési jogalapokat, míg az egyes adatkezelésekre vonatkozó konkrét jogalapokat jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

 • Hozzájárulás, mint jogalap

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - nyilatkozattal önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a Honlap különböző felületein megtalálható jelölőnégyzetekben elhelyezett pipával adhatja meg. Az adott adatkezeléshez való hozzájárulás megadása egyben azt is jelenti, hogy az érintett elolvasta, és megértette jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és az itt megadott tájékoztatás alapján hozzájárul az Adatkezelő adatkezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • Szerződés teljesítése, mint jogalap

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése lesz, amennyiben például az érintett a Honlapon keresztül ajánlatot kér az Adatkezelőtől, melyet követően az Adatkezelő és az érintett között létrejön a szerződés.

 • Jogos érdek, mint jogalap

Az Adatkezelő a jogos érdeke alapján jogosult kezelni a személyes adatokat, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Kivételt képez ez alól, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet folytat le, mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja.

 • Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés

Jogszabályon alapuló adatkezelésről pedig akkor beszélünk, amikor valamely jogszabály kötelezően előírja az Adatkezelő számára valamely adatok felvételét, valamint azok tárolásának időtartamát.

· Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és azok megfelelő kezeléséről. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési lépéseket, amelyek biztosítják, hogy kezelt adatok megfelelő védelemben részesüljenek. Ennek keretén belül megteszi a tőle ésszerűen elvárható azon intézkedéseket, melyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, felhasználást megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő vállalja, hogy az érintettek személye adatai csak olyan címzett (harmadik személy, vagy adatfeldolgozó) számára kerülnek továbbításra, akik szintén ezen elveket szem előtt tartva kezelik a számukra átadott, vagy továbbított személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintettek adatait nem értékesíti.

· A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések

Az Adatkezelő a Honlapon keresztül lehetőséget nyújt a Honlap felhasználói, ügyfelei számára, hogy megismerjék az Adatkezelő tevékenységét, szolgáltatásait, illetve ajánlatot kérjenek az Adatkezelő által nyújtott különböző szolgáltatásokra, valamint tájékoztatáskérés, panasz kapcsán felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel az Adatkezelő Honlapján (Kapcsolat fül alatt) megadott elérhetőségek valamelyikén.

· Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelei, illetve a Honlapra látogató felhasználók a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Adatkezelés célja

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok, illetve az érintett telefonszáma.

Érintettek köre

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek köre

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

A kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja

Elektronikus módon

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása nem kötelező. Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az érintettek adatait kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

· Cookiek

A cookie-k (sütik) egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A sütik egyedi számsorból állnak, és elsősorban a számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgálnak. A cookie-k így a Honlapra látogató érintett személyek azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Honlap látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Honlap látogatói által a Honlap látogatásához használt számítógépen, készüléken. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére.

A cookie-k között állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Honlap emlékezzen a Honlapot többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Honlap egy látogatás alkalmával felismerje a Honlap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Honlap elhagyásakor lejárnak.

Az Adatkezelő Honlapján az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • Remarketing cookie-k

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Az Adatkezelő így a Facebook remarketing cookie-k segítségével kívánja a Honlap látogatóit a szolgáltatásaira irányuló hirdetéssel ismét elérni. A Honlap meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg.

Cookie név

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartam

Cookie Típusa

_fbp

A Facebook által használt cookie, mely testreszabott reklámok megjelenítésének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

3 hónap

Facebook

_fr

A Facebook által használt cookie, mely testreszabott reklámok megjelenítésének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

3 hónap

Facebook

_tr

A Facebook által használt cookie, mely testreszabott reklámok megjelenítésének biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

ideiglenes

Facebook

Adatkezelés célja

A Honlap-látogatási szokások vizsgálata, marketing tevékenység elősegítése

Kezelt adatok köre

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

Érintettek köre

Az Adatkezelő Honlapjára látogató felhasználók.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

Az adatfelvételtől számított legfeljebb 3 hónap (a fenti táblázatban megjelöltek szerint.)

Adattárolás módja

Elektronikus módon

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a Honlap igénybevételének.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A Honlap használatával kapcsolatos adatok a Facebook Inc. számára kerülnek továbbításra.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatok az Amerikai Egyesült Államokba a Facebook Inc. számára kerülnek továbbításra

· Ajánlatkéréssel, szolgáltatás megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A felhasználóknak, ügyfeleknek lehetőségük van az Adatkezelő internetes oldalán keresztül ajánlatkérést leadni az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra, illetve azok igénybevételére bejelentkezni.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ajánlat kérés leadása, ajánlatadás, különböző szolgáltatásokra történő bejelentkezés.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, az ajánlat időpontja, továbbá az ajánlatkérésben szereplő, az érintett által megadott további adatok.

Adatkezelés jogalapja

Az ajánlatkérő szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése illetve teljesítése. A nem szerződő, megrendelő érintett esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

Az ajánlat megadásáig, illetve a szolgáltatás teljesítéséig.

Adatkezelés módja

Elektronikus módon

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában ajánlatot adni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az érintett adatait kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy számára.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

· Az érintettek jogainak érvényesítése

Az Adatkezelő fokozott figyelmet fordít arra, hogy a GDPR 12- 23. cikkeiben meghatározott érintetti jogok érvényesítése megfeleljen a jogszabályi követelmények és az érintettek elvárásinak.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult arra, hogy hozzáférjen a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

· A kérelem teljesítésének határideje

Az adatkezelő köteles az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére (bármely jog gyakorlása esetén) az érkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül írásban, közérthető formában választ adni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

· A kérelem teljesítésének módja

Az Adatkezelőnek törekednie kell arra, hogy az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem előterjesztése esetén az Adatvédelmi tisztviselő kezeli és teljesíti a kérelmeket, vagy intézkedik a kérelmek teljesítéséről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

· A kérelem teljesítésének díja

Az Adatkezelő a jogok gyakorlásával kapcsolatban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatást és intézkedést (például a dokumentumok rendelkezésre bocsátását is) díjmentesen köteles biztosítani az érintett számára. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

· A kérelem elutasításának lehetőségei

Az Adatkezelő tekintettel a Rendelet 12. cikk (4) bekezdésében, valamint a 32. cikkében foglalt (adatbiztonsági) szabályokra az érintettet megillető jogok gyakorlására - az adatkezelésre vonatkozó előzetes általános tájékozódáshoz való jog kivételével - csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség. Nem biztosítható a jogok gyakorlása a kérelmező személyének azonosítását korlátozottan lehetővé tevő módon benyújtott, így különösen:

 • a más jogszabályban meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó rendelkezéseknek nem megfelelő, vagy
 • az elektronikus aláírással nem hitelesített, vagy
 • elektronikus levél, telefonon, valamint telefax útján érkezett kérelmek esetén. Így amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő jogosult az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítani, és köteles tájékoztatni az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

· Tájékoztatás és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles - amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában - az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 • az adatkezelőnek és képviselőjének kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 • a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga - a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban - az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

· Helyesbítés

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adatkezelő- amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak - indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti és azzal egyidőben írásban tájékoztatja az érintettet a helyesbítés tényéről és időpontjáról.

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülnek a jelen tájékoztató 5.8. pontjának megfelelően.

Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre a személyes adat, amelyre a már kezelt adatot helyesbíteni kell, hiánypótlásra hívja fel az Adatkezelő az érintettet.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

· Törlés

Az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult, az érintett kéri az adatok törlését (visszavonja a hozzájárulását) és nincs más adatkezelési jogalap.

Az Adatkezelő törli továbbá a személyes adatokat, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra;
 • az érintett a GDPR 21. cikkének megfelelően tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 • ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 • ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 • ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 • ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 • ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A személyes adatot az Adatkezelő olyan módon törli, hogy helyreállítása többé ne legyen lehetséges.

Amennyiben az érintett olyan személyes adatot kíván töröltetni, amely hiányában az érintett és az Adatkezelő közötti jogviszony nem tartható fenn, a jogviszony megszűnik. Erről azonban a törlés előtt az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet és amennyiben törlési kérelmét fenntartja, a törlés megtörténik. A törlési kérelem fenntartásának minősül, ha a tájékoztatás kézbesítésétől számított 3 napon belül az érintett törlési kérelmét nem vonja vissza.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

· Az adatkezelés korlátozása

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a rá vonatkozóan tárolt személyes adatok megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára - de legfeljebb 5 napra - az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a személyes adat kezelését az Adatkezelő korlátozza, az ilyen személyes adatot a korlátozás időtartama során - a tárolás kivételével - csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve a valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

· Tiltakozás

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű feladat végrehajtására vagy jogos érdekre hivatkozó jogalapon alapuló kezelése ellen. Vagyis abban az esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő képviselője, vezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok az 5.8. pontnak megfelelően korlátozásra kerülnek.

· Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő tevékenységét, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérelmezheti továbbá az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adatokat egy másik, az érintett által egyértelműen megjelölt Adatkezelőnek továbbítsa.

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

·Az érintetti jogok gyakorlása az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett közeli hozzátartozója, vagy az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

· Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz - Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Az érintett - választása szerint - bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

· Egyéb rendelkezések, hatálybalépés

Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. november 10-től visszavonásig tart.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.